پوودون آیداین 60

توضیحات

بتادین 10%

60میلی لیتر

انتی سپتیک موضعی

اطلاعات بیشتر