پوویدون آیداین 1000

توضیحات

بتادین 10%

یک لیتری 

آتنی سپتیک موضعی

اطلاعات بیشتر