پوویدون آیداین 250

توضیحات

بتادین 10%

60 میلی لیتر

انتی سپتیک موضعی

اطلاعات بیشتر