پوویدون آیداین 4000

توضیحات

بتادین 10%

4 لیتری 

اتنی سپتیک موضعی

اطلاعات بیشتر