پویدون آیداین -بتادین

توضیحات

پویدون آیداین (بتادین )10% کیمیا دارو سپهر

اطلاعات بیشتر

پوویدون آیداین  (بتادین )محلول موضعی 10% در 4 حجم  60 سی سی -250  سی سی -1 لیتری -4 لیتری ارائه می گردد