اسید سالسیلیک کامپاند/قطره کوردیون

توضیحات

محلول رفع میخچه و زگیل 

اطلاعات بیشتر